Thành viên

Quỹ những trái tim Huế (H4H)

Quỹ những trái tim Huế (H4H)

Thông qua các chương trình phát triển vì cộng đồng tập trung vào y tế, giáo dục, vệ sinh, tiếp cận nguồn nước, nâng cao nhận thức về môi trường và …

Quỹ phát triển An Phú (ANPHU)

Quỹ phát triển An Phú (ANPHU)

Quỹ phát triển An Phú Tầm nhìn: Trở thành một tổ chức TCVM chuyên nghiệp và hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế …