Báo cáo

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020

Nhóm Công tác tài chính vi mô (VMFWG) xin trân trọng gửi đến quý thành viên và đối tác Báo cáo Kết quả hoạt động 2020 -  thông tin và kết quả các hoạt …

Nhóm Công tác tài chính vi mô (VMFWG) xin trân trọng gửi đến quý thành viên và đối tác Báo cáo hoạt động năm 2019 tổng hợp thông tin và kết quả các …

Báo cáo hoạt động 2018

Báo cáo hoạt động 2018

Năm 2018 đánh dấu năm thứ 14 trong chặng đường hình thành và phát triển mạng lưới TCVM tại Việt Nam, cũng là thời điểm để chúng ta nhìn lại và đánh …