Báo cáo nghiên cứu “Sản phẩm Dịch vụ Tài chính vi mô: Thực trạng và Giải pháp Phát triển”

This post is also available in: English (English)

Các tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) trên thế giới và tại Việt Nam có thế mạnh về việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng nghèo và thu nhập thấp, do tầm nhìn, chiến lược và phương thức hoạt động ngay từ khi bắt đầu hoạt động đã tập trung vào thị phần này. Tuy vậy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các dịch vụ tài chính số, ngân hàng đại lý, cũng như xu hướng và chiến lược phát triển tài chính toàn diện trên thế giới và Việt Nam, các thế mạnh này đã và đang dần trở thành các điểm yếu.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này tập trung: (i) hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới về sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô của TCTCVM; (ii) phân tích – đánh giá thực trạng các sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô của các TCTCVM tạ Việt Nam; từ đó (iii) đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa, phát triển các sản phẩm này, phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng, tận dụng các ưu thế của khoa học công nghệ, hướng tới hòa nhập các TCTCVM vào chiến lược tài chính toàn diện chung của quốc gia.