Báo cáo nghiên cứu “Ảnh hưởng về cơ cấu hoạt động và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô đối với tài chính toàn diện ở Việt Nam”

This post is also available in: English (English)

Báo cáo nghiên cứu “Ảnh hưởng về cơ cấu hoạt động và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô đối với tài chính toàn diện ở Việt Nam”

Với mục tiêu phân tích ảnh hưởng của các yếu tố về cơ cấu hoạt động và hiệu quả tài chính của các  TCTCVM (TCTCVM) hướng đến tài chính toàn diện (TCTD) tại Việt Nam, nghiên cứu này đã sử dụng dữ liệu từ 30 TCTCVM do Nhóm công tác TCVM (VMFWG) thu thập trong năm 2018; dữ liệu về hiệu quả hoạt động tài chính của 15 TCTCVM liên tục trong giai đoạn 2014 – 2018.

Tác giả đã đưa vào mô hình 06 đặc điểm về cơ cấu tổ chức và 07 chỉ số về hiệu quả tài chính để đo lường ảnh hưởng đối với sự phát triển TCTD thông qua phân tích số lượng người gửi. Dữ liệu được phân tích thông qua các công cụ thống kê: tính tần suất, Tỷ lệ phần trăm, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, tương quan và phân tích hồi quy bằng phần mềm thống kê SPSS 20.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, đặc trưng của các TCTCVM tại Việt Nam: tổng dư nợ nhỏ; đa số cho vay theo nhóm; địa bàn hoạt động chủ yếu tại khu vực nông thôn; chưa được chuyển đổi thành các TCTCVM chính thức và chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ cho vay và tiết kiệm.

Các yếu tố về cơ cấu tổ chức tạo ra thay đổi số lượng người gửi theo từng giai đoạn nhiều hơn so với các chỉ số về hiệu quả tài chính. Cụ thể, 77,9% sự biến thiên của số lượng người gửi được chọn là biến phụ thuộc là do ảnh hưởng của các chỉ số hiệu quả tài chính bao gồm: PAR30, Tỷ lệ chi phí hoạt động, ROA, ROE, lợi nhuận từ hoạt động cho vay trên tổng dư nợ (PY), OSS. Ngoài ra Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cũng giải thích 44,5% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Tuy nhiên, chỉ có sáu biến có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích sự ảnh hưởng của TCVM trong phát triển tài chính toàn diện của các TCTCVM là quy mô tổng dư nợ, loại hình tổ chức và phương thức cho vay với tác động cùng chiều và đáng kể; Tỷ lệ OER và PY có ảnh hưởng tiêu cực mặc dù chỉ số OSS có ảnh hưởng lên biến phụ thuộc một cách tích cực và  đáng kể.

Dựa trên kết quả nghiên cứu này có thể đưa ra khuyến nghị cho các TCTCVM nên giảm chi phí hoạt động bằng cách triển khai các dịch vụ tài chính kỹ thuật số nhằm giảm chi phí nhân sự; tăng phí dịch vụ thay vì tăng Tỷ lệ lãi suất; chuyển đổi trở thành TCTCVM chính thức; chuyển sang phương  thức cho vay dưới cả 2 hình thức cá nhân và theo nhóm; sử dụng trợ cấp chéo và cho vay lũy tiến và nên tập trung vào sự bền vững tài chính.

Xem chi tiết báo cáo tại đây 2018_Baocaonghiencuu_VMFWG_15x23_TV (1)